Lopšelis-darželis savo veikloje vadovaujasi Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros departamento, švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo įsakymais, lopšelio-darželio “Tukas” nuostatais,  darbo tvarkos taisyklėmis, mokyklos veiklos programa ir kitais teisės aktais.

 

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2015 m. rugpjūčio 27 d. Nr. V-998, Vilnius

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 11 d. Nr. V-964, Vilnius

 

Ikimokyklinis ugdymas ir jį reglamentuojančių teisės aktų sąrašas

 

Priešmokyklinis ugdymas ir jį reglamentuojančių teisės aktų sąrašas

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras
http://www.kpkc.lt/nauja/