Įstaigos taryba – aukščiausia savivaldos institucija, kuri telkia lopšelio-darželio vaikų tėvus (globėjus), pedagogus, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus.

 

Lopšelio – darželio tarybos pirmininkas – Marijus Vaičys (tėvų atstovas)

Sekretorius – Kristina Vidikienė

Nariai:
M. Tebėrienė (direktorės pavaduotoja ūkio reikalams),

L. Petrauskaitė (grupės auklėtoja),

S. Berginaitė (grupės auklėtoja),

A. Katkienė (tėvų atstovas),

J. Kaupaitė (tėvų atstovas),

S. Lažauninkienė – kviestinis narys.