UŽDAVINIAI

1. saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, garantuoti jo socialinį saugumą;

2. puoselėti vaiko galias (intelektines, emocijų, valios, fizines), lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę;

3. skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti jo gebėjimus, puoselėti individualybę;

4. padėti vaikams suvokti ir perimti bendražmogiškąsias vertybes;

5. saugoti ir puoselėti vaikų kultūrą;

6. šalinti ugdymosi netolygumus tenkinant individualius vaiko poreikius;

7. užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą, palengvinti vaiko perėjimą nuo ugdymosi šeimoje prie institucinio ugdymo;

8. sudaryti galimybes vaikui laiku pasiekti mokyklinę brandą;

9. kurti partneriškus vaiko tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio santykius, padėti gerinti vaiko ugdymosi šeimoje kokybę.

 

 

 

 

PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS

Prioritetinės veiklos kryptys – teikti kokybišką ir atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį ugdymą, laiduoti vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymui (si) mokykloje.

 

 

UGDYMO KOKYBĖS SAMPRATA