Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2021-2022 m.m. II pusmečio ugdytinių pasiekimų ir pažangos, pamokų lankomumo bei neformalaus švietimo analizė parsisiųsti Adobe PDF formatu 

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2021-2022 m.m. I pusmečio ugdytinių pasiekimų ir pažangos, pamokų lankomumo bei neformalaus švietimo analizė parsisiųsti Adobe PDF formatu 

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2020-2021 m.m. II pusmečio ugdytinių pasiekimų ir pažangos, pamokų lankomumo bei neformalaus švietimo analizė parsisiųsti Adobe PDF formatu 

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2020-2021 m.m. I pusmečio ugdytinių pasiekimų ir pažangos, pamokų lankomumo bei neformalaus švietimo analizė parsisiųsti Adobe PDF formatu 

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2019-2020 m.m. II pusmečio ugdytinių pasiekimų ir pažangos, pamokų lankomumo bei neformalaus švietimo analizė parsisiųsti Adobe PDF formatu 

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2019-2020 m.m. I pusmečio ugdytinių pasiekimų ir pažangos, pamokų lankomumo bei neformalaus švietimo analizė parsisiųsti Adobe PDF formatu 

Kauno lopšelio-darželio ,,Tukas” 2018-2019 mokslo metų vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo apibendrinimas parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

parsisiųsti ADobe PDF formatu

UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS

Vertinimo metodai:

1. Pokalbis;

2. Stebėjimas;

3. Kūrybiniai darbai.

Vertinimo organizavimas:

1. Skatinti vaikus įsivertinti save ir įvertinti bendraamžius;

2. Fiksuoti individualius ugdytinių pasiekimus „Vaikų pažangos ir pasiekimų aplankuose“ ir 2 k. metuose pateikti rezultatus tėvams;

3. Specialiojo ugdymo komisijos posėdžiuose aptarti ugdytinių pasiekimus.

Tėvų informavimo būdai:

1. Individualūs pokalbiai;

2. Tėvų susirinkimai;

3. Ikimokyklinio amžiaus ugdytinių „Vaikų pažangos ir pasiekimų aplankai“.

Administracijos informavimo būdai:

1. Individualiai;

2. Dokumentacijos pateikimas (grupių auklėtojos pateikia vertinimo rezultatus).

Sonata Lažauninkienė (Kauno lopšelis-darželis „Tukas“) „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko savo veiklos įsivertinimo procesas: pedagogų įžvalgos“ (Jaunųjų mokslininkų darbai, Nr. 50(2), 2020). Straipsnį parsisiųsti Adobe PDF formatu

Sonata Lažauninkienė (Kauno lopšelis-darželis „Tukas“) „Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo ikimokykliniame amžiuje reikšmė mokymosi visą gyvenimą kontekste“