Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2019-2020 m.m. II pusmečio ugdytinių pasiekimų ir pažangos, pamokų lankomumo bei neformalaus švietimo analizė parsisiųsti Adobe PDF formatu 

Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ 2019-2020 m.m. I pusmečio ugdytinių pasiekimų ir pažangos, pamokų lankomumo bei neformalaus švietimo analizė parsisiųsti Adobe PDF formatu 

Kauno lopšelio-darželio ,,Tukas” 2018-2019 mokslo metų vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo apibendrinimas parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas parsisiųsti Adobe PDF formatu

UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS

Vertinimo metodai:

1. Pokalbis;

2. Stebėjimas;

3. Kūrybiniai darbai.

Vertinimo organizavimas:

1. Skatinti vaikus įsivertinti save ir įvertinti bendraamžius;

2. Fiksuoti individualius ugdytinių pasiekimus „Vaikų pažangos ir pasiekimų aplankuose“ ir 2 k. metuose pateikti rezultatus tėvams;

3. Specialiojo ugdymo komisijos posėdžiuose aptarti ugdytinių pasiekimus.

Tėvų informavimo būdai:

1. Individualūs pokalbiai;

2. Tėvų susirinkimai;

3. Ikimokyklinio amžiaus ugdytinių „Vaikų pažangos ir pasiekimų aplankai“.

Administracijos informavimo būdai:

1. Individualiai;

2. Dokumentacijos pateikimas (grupių auklėtojos pateikia vertinimo rezultatus).