KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „TUKAS“

Pakraščio g. 7A, Kaunas, tel. (8 37) 311983, 8 620 64038, el. p.: rastine@darzelistukas.lt.,
įm. kodas 191643441.
Kauno lopšelis-darželis „Tukas“ skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms (1,0 et.) užimti. Tarnybinio atlyginimo koeficientas nustatomas vadovaujantis LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginį darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją.
1. Darbo pobūdis:
1. 1. Organizuoti ir koordinuoti ugdomąjį procesą – užtikrinti ugdymo proceso planavimą, įgyvendinimą, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę. Tvarkyti ugdomojo proceso dokumentaciją, organizuoti renginius, tobulinti vaikų veiklos vertinimo sistemą, organizuoti vaiko gerovės komisijos darbą.
1. 2. Teikti metodinę -profesinę pagalbą pedagogams – rūpintis personalo karjera (skatinti pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestacijai). Teikti profesinę pagalbą meninio ugdymo pedagogams, specialistams (psichologui, logopedams, specialiesiems pedagogams). Vykdyti komandos darbo monitoringą, organizuoti pedagogų veiklos įsivertinimą. Aprūpinti grupes priemonėmis, žaislais, kontroliuoti jų panaudojimą, inventorizaciją.
1. 3. Bendradarbiauti su ugdytinių tėvais, globėjais – organizuoti mokymus, konsultacijas, individualius pokalbius su jais.
1. 4. Rengti metinį įstaigos ugdomosios veiklos planą ir metinę metodinės veiklos ataskaitą.
1. 5. Organizuoti ir koordinuoti specialiosios pedagoginės-psichologinės pagalbos teikimą specialiųjų poreikių vaikams.

2. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
2. 1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
2. 2. Ne mažesnis kaip trijų metų pedagoginio darbo stažas.
2. 3. Geras lietuvių kalbos mokėjimas, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus.
2. 4. Išmanyti darželio veiklos organizavimą, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, juos reglamentuojančius dokumentus, dokumentų valdymą.
2. 5. Mokėti užsienio kalbą anglų/vokiečių B1 lygiu.
2. 6. Būti darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, atspariam stresui, gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.
2. 7. Privalumai: vadybinio ir/ar metodinio darbo patirtis, projektų rengimo patirtis.

3. Pretendentas privalo pateikti:
3. 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
3. 2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.
3. 3. Gyvenimo aprašymą.
3. 4. Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.

4. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešime apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką.

5. Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti elektroniniu laišku. Dokumentai priimami iki 2022-09-21 d. 16 val.
Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Kauno lopšelio-darželio „Tukas“ direktorė Sonata Lažauninkienė, tel. (8 37) 311983, 862064038.